فعالیت های پژوهشی

برای مشاهده رزومه مشتریان ما در فعالیت های پژوهشی به صورت کامل به لینک زیر مراجعه فرمایید.

  •  بررسی عوامل انگیزشی تاثیرگذار بر موفقیت پروژه های ساختمانی طرح مسکن ثامن

  •  بررسی عوامل انگیزشی تاثیرگذار بر موفقیت پروژه های ساختمانی طرح مسکن ثامن