برنامه ریزی استراتژیک

استراتژیک (Copy)

برنامه ریزی استراتژیک یک ابزار مدیریتی است، هدف آن این است که به سازمان کمک شودتا بهترو موفق ترکارکند. انرژی های درون  سازمان  متمرکز گردد و اطمینان حاصل شود که اعضای سازمان درجهت اهداف  مورد نظر کارمی کنند،

و مسیروخطی مشی سازمان در راستای محیط  درحال تغییر همسو گردد.   بطوراختصار،  برنامه ریزی استراتژیک  یک دیسیپلین یا کوشش منظم است که منجر به تصمیم گیری و اقدامات اساسی درراستای تغییر و بهبود وضع موجود سازمان می گردد.  همه اینها با توجه به آنچه که سازمان انجام می دهد،  شناخت چرائی  و علت  انجام کارها و تاکید وتمرکز روی آیندۀ سازمان می باشد.   

دلیل دیگربرای لزوم برنامه ریزی در سازمان ها،  قانون 20/80  پارتو است. این قانون بیشتر در سازمان هائی مشاهده می شود که ازساختاردرست برخوردار نیستند. درواقع، 80 درصداز نیروها وکوشش های سازمان، کمتر از20 درصد نتایج با ارزش ومفیدرا ایجاد می کنند.

فرایند برنامه ریزی

  1. توجه به ماموریت سازمان
  2. توجه به محیط داخل و خارج سازمان وشناخت آن
  3. تحلیل وضعیت
  4. برقراری اهداف
  5. برقراری استراتژی هائی به منظورنیل به اهداف
  6. تدوین برنامۀ عملیاتی 
  7. انجام اصلاحات لازم به روز درآمده در جهت اهداف
  8. توجیه مدیران وسایرکارکنان سازمان
  9. مستند سازی مراحل اجرا