برنامه ریزی استراتژیک

برای مشاهده رزومه مشتریان ما دربرنامه استراتژیک  به صورت کامل به لینک زیر مراجعه فرمایید.

  • برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس
  • برنامه ریزی استراتژیک واحد محصول و تحقیق و توسعه شرکت مولتی مشهد(پودر شیر)

  • برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس
  • برنامه ریزی استراتژیک واحد محصول و تحقیق و توسعه شرکت مولتی مشهد(پودر شیر)
  •  برنامه ریزی استراتژیک شرکت شادی پل مشهد(شرکت ساختمانی و راه سازی)
  •  برنامه ریزی استراتژیک شهرداری قائم شهر
  •  مشاوره و برنامه ریزی استراتژیک شرکت ایمن آزما مشهد (مهندسی مشاور)
  •  برنامه ریزی استراتژیک بیمارستان حکمت ساری